§ 1 – Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Svendborg Mountainbike Klub.  Den er stiftet d. 7. oktober 2008 og har hjemsted i Svendborg Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), samt Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 – Formål.

Foreningens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at dyrke og udbrede kendskabet til mountainbike sporten, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben, hvorfor man som medlem er moralsk forpligtet til at tage del i de forskellige aktiviteter/opgaver, der er nødvendige, for at foreningen kan være et aktiv for alle parter.

En opgave/aktivitet som klubben og dets medlemmer varetager er forskelligt sporarbejde. Sporarbejdet udføres i dialog mellem klubben, Svendborg Kommune og andre interessenter. Arbejdet udføres på egen risiko, man er selv ansvarlig for at have en heltidsulykkesforsikring og kan ikke gøre krav mod forening, lodsejer eller tredjepart i tilfælde af tilskadekomst, og at Svendborg MTB klub ej heller kan stilles til regnskab for for tingskade i forbindelse med aktiviteter arrangeret af klubben – sporbygning, løbsarrangementer og lignende.

 

§ 3 – Medlemskab.

Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 8 år. (Ændret fra 12 år ved generalforsamlingen 2010). Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men kan vælges til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbeskrivelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal, efter anmodning fra den der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan efter forslag fra bestyrelsen udpeges på generalforsamlingen.

 

§ 4 – Indmeldelse/udmeldelse.

Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren på særskilt blanket, der for medlemmer under 18 år skal underskrives af forældremyndighedens indehaver.

Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

 

§ 5 – Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 6 – Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser. I sager om udelukkelse kan bestyrelsen træffe afgørelse, efter at medlemmet har haft mulighed for at udtale sig. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 7 – Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 3 ugers varsel og offentliggøres ved e-mail eller brev til medlemmerne samt på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamling har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 8 – Dagsorden.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (i lige år).

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt.

 

§ 9 – Generalforsamlingens ledelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 15 og § 16.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 11 – Bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen udfærdiger et referat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal være tilgængeligt på hjemmesiden, eller det skal kunne rekvireres af medlemmet pr. mail, senest 14 dage efter mødet. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv m.h.t. næstformand. Der er ikke krav om at kasserer og sekretær er medlemmer af bestyrelsen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år, og har stemmeret, jf. § 7.

 

§ 12 – Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 13 – Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14 – Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 15 – Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16 – Opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvel­gørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå