Referat nr. 45. Bestyrelsesmøde d. 28. august

Udgivet 07-02-2020, tags:

Tilstede: Kewin, Tue, Rico, Kim, John, Morten og Ib (afbud fra Vibeke og Henrik)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kassereren
 4. Pkt til drøftelse:
 5. refusion af løbspenge (Outdoor)
 6. 10 års jubilæum – hvad, hvordan, hvornår?
 7. Ny kasserer
 8. personoplysningspolitik
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

 

Ad 1.: Intet at bemærke

Ad 2.:

 • Harzentur 2019 meldes ud – afvikles Kr. Himmelfart (30. maj) 2019 – Morten melder ud.
 • Power Cup – klubben vil gerne være vært for en afdeling af Power Cup, men første udmeldte dato lå for tæt på Bissen. Der peges på et vinterløb.
 • Morten har sammen med Inge-Lise deltaget i et møde med DGI (v/Jacob Pallesen) omkring diverse arrangementer, “Hjerter Dame tur”, samt årsplanlægning.
 • John orienterer om et projekt under DGI (DBU): “Bevæg dig for livet” – med et underprojekt “mandfolk på MTB”
 • Kontakt til MTB udvalget under DCU vedr. an afdeling af DM i Svendborg

Ad 3.: Orientering fra kassereren – intet specielt

Ad 4.:

 1. Refusion til Outdoor – ved tilmelding skulle anvendes en oplyst kode, hvilket ville give en rabat på 50%.

Vedr. refusion til Power Cuppen gives den under forudsætning af, at man har købt hele pakken!

 1. Klubbens10-års jubilæum afvikles den 3. november 2018. Form og indhold drøftes bredt i bestyrelsen og

overordnet enighed om, at det er en fest uden cykelløb!

 1. Skal holdes ude i byen – fx. Det nye forsamlingshus, Lundevej (John afsøger mulighederne) b. Forskellige idéer til festen drøftes: fest med spisning, foredrag som optakt, etc c. Budget til afholdelse ca. 20.000 kr d. Deltagergebyr voksne 100 kr, børn/unge 50 kr. e. Rico kommunikerer ud på FB f. Nuværende medlemmer og tidligere bestyrelsesmedlemmer inviteres g. Udvalg: John, Rico, Morten og Jeanne – Morten er tovholder
 2. Vibeke har meddelt, at hun per den 1. januar 2019 opsiger sit job som kasserer for klubben – Forskellige

muligheder for afløsere drøftes – Morten efterlyser via FB

 1. Klubbens behandling af personoplysninger drøftes på baggrund af et udarbejdet oplæg. Oplægget

godkendes og vil efter en redigering og renskrivning blive publiceret på klubbens hjemmeside.

Ad 5.: Nyt fra udvalgene

 •  Tøjudvalget. Rico oplyser at klubtøjet “kører”. Der er blevet efterlyst en mere “baggy” klubtrøje – Rico vil undersøge mulighederne.
 • voksenudvalget: Træning onsdag mangler tovholdere – Morten efterlyser/melder ud på FB

Ad 6. : Eventuelt

Ad 7.: 20. november kl 19 i Multihuset

ref Ib Hansen /2. september 2018

Tags

Se alle