Referat nr. 46. Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset

Udgivet 07-02-2020, tags:

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
2. Orientering fra formanden
– Dådyrsporet – Info
3. Orientering fra kassereren
– Budgetopgørelse 2019
4. Pkt. til drøftelse:
– 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin)
– 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik)
– 3. Status vedr. Svendborg MTB Sporene (i ft. overdragelse fra “Naturturisme”)
– 4. refusion af løbspenge 2019
– 5. Ny kasserer januar 2019
– 6. Kontingent – opkrævning for 2019?
5. Nyt fra udvalgene
8. Eventuelt
9. Næste møde

 

Ad 1. Intet at bemærke

Ad 2. Morten informerer medlemmerne om det lukkede Dådyrspor

Ad 3.
• Regnskabet godkendt. Der mangler de sidste ind- og udbetalinger – forventes komme inden
årsskiftet.
• Der blev udformet et budget for 2019 med udgangspunkt i indeværende års regnskab, med
mindre fremskrivninger og korrigeringer.

ad 4.
1. Kewin kontakter Bjarne Abildtrup for at undersøge mulighederne for assistance til udviklings- og
strategiarbejdet.
2. Kewin fremlægger status på samarbejdet med Svendborg kommune , Naturturisme og klubben.
Samarbejdsaftalen er tæt på at blive afsluttet.
3. Vedrørende løbsrefusion besluttedes:
a. 50% refusion på Outdoor Fyn, hvis Outdoor Fyn reducerer 25% af prisen!
b. Til Power Cuppen ydes 50% reduktion til den samlede cuppris.
c. Til dem, der kører Shimano Ligaen ydes et tilskud på 600 kr. på samlede tilmelding.
d. Derudover drøftedes muligheden for at yde tilskud til Harzen-turen 2019, da hverken kvindeeller herreudvalget har brugt deres pulje for 2018 – endelig beslutning tages snarest.
5. Vedr. ny kasserer laves et nyt opslag på FB og samtidig sendes mail til alle medlemmer af
klubben, hvor vi søger efter en afløser for Vibeke. Hvis vi ikke finder en afløser inden udgangen af
januar måned må klubben bruge en ekstern regnskabsfører/revisor.
6. Rico sørger for, at der udsendes kontingentopkrævning via det nye digitale registreringssystem
(my.race.result) – det sker i løbet af december måned.

Ad 5. John er godt på vej med et samarbejde mellem DGI, DCU og klubben vedrørende et tiltag for
mænd i den tunge vægtklasse – Projektet hedder “Mandfolk på MTB”. Opstart medio januar 2019
Ellers ikke noget nyt fra udvalgene

Ad 6. Det drøftes under dette punkt, om klubben i sommerhalvåret 2019 skulle betale en træner til at
varetage trænergerningen for voksne herrer og kvinder. Klubben ville i så fald kunne tilbyde fast
træning en gang ugentlig henover sommerhalvåret – og da hverken herreudvalget eller
kvindeudvalget har brugt de tildelte økonomiske ressourcer i år, kunne nogle af disse kanaliseres
over i trænerlønninger.

Ad 7. Næste møde 15. januar kl 19 i Multihuset

Referat renskrevet af
Ib Hansen
/23. november 2018

Tags

Se alle