REFERAT Bestyrelsesmøde nr 61 af 18.05.2021

Udgivet 18-05-2021, tags: |

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 61 - Den 18. maj 2021 kl. 19 - 21
Sted: Henriks kontor, Havnegade 3, Svendborg
_____________________________________________________________
Dagsordenpunkter:
0. Kvindetøj/identitet med deltagelse af Jette
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering/nyt v/formanden
- Status på covid-19 situationen og betydning for klubben
3. Økonomi/regnskab
- Aktive medlemmer på "frihjul" - ikke-betalende trænere fx? /Henrik
- status
4. Punkter til drøftelse
• Hjemmeside - fotos af trænere/events mv /Henrik
• Nyhedsbreve /Henrik
• Adgang til dele af Zabeko for andre /Henrik
• Sommerfest 18.06 i Multihuset /Henrik
• Status på træning mm - succés, mgl. på trænere, trængsel på sporet, elite >< bredde • lønnet
spormedarbejder/flexjobber /ved Kewin
5. Nyt fra udvalgene/teams:
Løbsteam
• Telt v/Cykelfestival
• Sommerskole m/DGI
• Kidscup 11.09
• Kvindeløb 11.09
• Klubmesterskab primo oktober
• (møde i gruppen 20/5
• Ændring af organisation i gruppen. 3 delt (Børn-Ungdom / Kvinder / Mænd) 6. Eventuelt
7. Næste møde
--------------------------------------O-----------------------------------
Referat:
Ad. 0. Rico kontakter Ale ift. layout og farvekombinationer. I første omgang indkøbes veste i kvindemodel.
Det aftales at undersøge muligheden for en m/k trail langærmet jersey.
Ad. 1. Referat godkendt.
Ad 2. Vi aftalte at afvikle generalforsamlingen 24. august.
Ad. 3. Henrik Nørby fortalte, at Bente Nørby ikke ønsker at fortsætte som revisor efter vores
generalforsamling.
Rico gennemgik økonomien og der var ikke umiddelbart nogen bemærkninger. Vi ligger tæt på det
udmeldte budget.
Ad. 4. Pkt. til drøftelse:
• Henrik efterspurgte lidt billeder fra diverse træninger m.m til hjemmesiden. Han tager selv ansvar
for dette.
• Henrik udsender nyhedsbreve på hjemmesiden efter behov.
• Vi giver admin adgang til hjemmesiden efter behov.
• Jette tager ansvar for vores kommende klubfest. Jette vil alliere sig med med et par andre. Der
skal sættes en tilmelding op.
• Den øjeblikkelige situation omkmring vore hold blev drøftet hold. Der er generelt pres på alle
hold, qua det store fremmøde. Der er nu en kritisk masse, som godt kunne betyde en endnu større
tilgang. Og spørgsmålet er så, om vi kan rumme det på de eksisterende hold?

Tags

Se alle