REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 60 af 24.03.2021

Udgivet 24-03-2021, tags:

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 60
24. marts kl 19-21
Virtuelt
_____________________________________________________________________
Deltagere: Kewin, Rico, Morten, John, Thue, Henrik, Michael, Angelika og Ib
Afbud: Kim
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering/nyt v/formanden
- Status på covid-19 situationen og betydning for klubben
3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
- medlemsindbetalinger - status?
- regnskab 2020?
4. Punkter til drøftelse
• Generalforsamling 2021 - På valg er Kim, Kewin og Rico (alle modtager genvalg), samt Thue og
John som suppleanter - John modtager ikke genvalg, Thue gør. Sekretæren (UT) stopper med
Generalforsamlingen - skal der findes en ny, eller? Dagsorden til GF skal udsendes senest 6.
april.
• DGI sommerskole - Henrik har udsendt notat vedrørende dette
• Bissen 2021
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde
______________________________________________________________________
Ad 1. Intet at bemærke


Ad 2. Orientering.

 •  Kewin orientere om "SPULT to go"

SPULT to go er en periode i foråret med fokus på Åben Skole samarbejde, hvor idræts-, kultur og øvrige foreningsliv kan byde ind. Finder sted 19. april - 28. maj (projektperiode uge 16-21).
Samarbejdet mellem forening og skole kan variere i omfang og varighed.
Idræts-, kultur- og øvrige foreningsliv samt høj- og efterskoler inviteres ind i projektet og kan tilbyde forløb for både kommunale og de frie skoler i Svendborg Kommune.
Formålet er at styrke Åben Skole samarbejdet i Svendborg Kommune ved at give foreninger og fritidsliv mulighed for at tilbyde forløb, der muliggør mangfoldige læringsmiljøer

 • Svendborg Cykelfestival 3. juni 2021

Samarbejde mellem DGI, Kommunen, Cykeltutten og Svendborg MTB klub (via Løbsteamet + evt. nyt/specielt spor) - det besluttes, sætte et pkt på kommende bestyrelsesmøde hvor det afgøres hvem der gør hvad, hvorfor og hvornår? dvs. de enkelte aktiviteter fastlægges.


Ad 3. Økonomi og budget

 

 • I ft. årsregnskab 2020 forventes en mindre overskud (ca. 3000) - overskuddet er opstået bl.a. fordi klubben har solgt mere tøj end forventet, udbetalt færre tilskud til løb, samt fået tilskud via coronapuljer!!
 • Pt. 126 medlemmer
 •  Egenkapital 260.267 kr (ca. 50% bundet i tøj)

Ad 4. Pkt. til drøftelse

 • Generalforsamling

GF afholdes den 28. april og er virtuel - Link udsendes sammen med indkaldelsen, som skal ske senest 6. april. (Henrik udsender mail til medlemmerne).
Kewin, Rico, Kim og Thue modtager alle genvalg.
John ønsker ikke genvalg som suppleant - Michael træder ind i stedet.
Der skal findes en ny sekretær.
Morten spørger Michael Toftlund om han evt. vil være ordstyrer - referent Ib
Endelig DGO konfirmeres mellem Rico, Morten og Ib den 5. april!

 • • DGI Sommerskole

Forespørgsel om klubben evt. er interesseret i at deltage/bidrage? Klubbens deltagelse/bidrag vil være afhængig af, om der evt. er voksne medlemmer, der vil være initiativtagere. 
Deltagelse aflønnes!
Henrik undersøger nærmere betingelser, samt deadline og forespørger trænerteamet, om der er nogle der vil byde ind. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

 • Bissen

Ikke realistisk at satse på, at kunne afholde BissenSt. Bededag, 2021 - i stedet satses på Bissen 2022 og muligvis et mini Bissen i løbet af efteråre 2021.


Ad 5. Udvalgsnyt

 • "Sporbyg"

Som vanlig trods tyveri af værktøj mv. - omlægning af spor ved åen, men ikke noget nyt sporforløb i kommende år, men vedligeholdelse og fortbedringer.

 • "Trænerudvalg"

Træningsprogrammet meldt ud og lagt på hjemmesiden. Rico udarbejder Flyers.

 • "Løbsteam"

Kids Cup 11.09. - Klubben står for 4. og sidste afdeling.
Klubmesterskan planlægges afholdt den 2. oktober - under planlæggelse.
Nytårsløb - planlægges efter sommerferien.
Bike'n Burger på pause.
Deltagelse i Power Cup 2021/2022.
Udvalget har internt drøftet afgrænsning i ft andre udvalg, samt en idé om at få flere inddraget i løbsteamet (Spor, Tur, Mandfolk på MTB, etc.)


Ad 6. Eventuelt

 • Ønske om at træningsprogrammet bliver lettere at finde - og finde rundt i - på hjemmesiden - Henrik ordner dette.
 • Kvindeafdelingen har forespurgt om muligheden for at få tøj (shorts) i specielle farver - bl.a. orange shorts med klubogo. Morten og Rico drøfter dette med kvindeafdelingen

Ad 7. Næste møde
Afholdes i forbindelse med GF - 1 time før.


ref
Ib Hansen
/27. marts 2021

Tags

Se alle