REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 59 af 25.02.2021

Udgivet 25-02-2021, tags:

Referat nr. 59
Bestyrelsesmøde den 25. februar 2021 kl. 19 - 21
Virtuelt møde
______________________________________________________________
Dagsordenpunkter
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering/nyt v/formanden
- Status på covid-19 situationen og betydning for
klubben - kan vi søge tilskud, når puljen åbner og på
hvad?
3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
- medlemsindbetalinger - status?
4. Punkter til drøftelse
• "Aflønningssystemet" - trænere, frivillige, "køb" af
ekstern konsulent?
• Ah hoc gruppe - Bissen (opfølgning fra sidste møde)
• Hjemmeside status
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde

----

Referat.
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Referat godkendt.


Ad. 2. Orientering/nyt v/formanden
• Klubben undersøger muligheden for at søge tilskud, når den nye pulje åbner 1. marts. Der skal skabet et overblik over hvad vi eventuelt kan ansøge om.Med de seneste udmeldinger fra Mette F. må vi igen samles optil 25 personer til udeaktivitet. Vi fastholder dog vores årskalender og opstarter forårs/sommer træning d. 7. april. Hvis der er nogen som har lyst til at kører hold træning i marts måned, byder vi det velkommen. Meld det gerne ud på Facebook.
• Michael Dideriksen opstarter sit hold første weekend i marts måned.


Ad. 3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
• Der var 113 medlemmer. Økonomien ser i store træk god ud, alt taget i betragtning. Angelica er ved at afslutte regnskabet fra 2020. Rico, Morten og Angelica vil gennemgå det ved et møde i nærmeste fremtid. Herefter kan det fremsendes til revisor.
• Det har skabt lidt luft i økonomien at refusionen til Skovhuggeren først ”falder” i 2022 pga. af vores nye pointsystem.


Ad. 4. Punkter til drøftelse
• Kewin får forhåndsgodkendt sit budget for aflønning af trænere i 2021. Der blev kort introduceret ideen med at tilknytte en ekstern konsulent, som trænerne bl.a. kunne sparre med og som også kunne afvikle diverse kurser til trænerne, de enkelte hold m.m.
• Rico indkalder til møde vedr. Bissen. Kan vi måske afvikle løbet som planlagt eller måske engang senere på året?

• Hjemmesiden fungerer efterhånden rigtig godt og Henrik arbejder på at få redigeret tekstindholdet. Snart åbnes op for køb af tøj.
• Pointsystemet kører.


• Ad. 5. Nyt fra udvalgene
Jette kvinde-udvalget: Jette er i fuld gang og er på plads ift. at skyde træningen i gang. Jette har alliereret sig med et par løjtnanter og det fungere godt.
• Michael spor-udvalget: Der er kommet tilsagn fra kommunen på 10.000 kr. samt en del stigrus. Så på økonomi siden ser det fornuftigt ud.
• Henrik løb- og event-gruppe: Kvinderløb i efteråret, som afvikles sammen dag som Kidzcup. Der er spæde planer om et Bike and Burger.


Ad. 6. Eventuelt


Ad. 7. Næste møde
- Næste møde er den 25. marts


Ref.
Mortern Lauritzen

Tags

Se alle