REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 58 af 28.01.2021

Udgivet 28-01-2021, tags: |

Referat nr 58
Bestyrelsesmøde den 28.01. 2021
Sted: Teams (virtuelt)
________________________________________________
Tilstede: Kim, Kewin, Rico, Henrik, Angelika, Michael og Morten
Afbud: Thue og Ib
_________________________________________________
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering/nyt v/formanden
? Status på covid-19 situationen og betydning for klubben - aktiviteter, træning, Bissen, medlemstal, etc - mulighed for at
søge dispensation for tabte indtægter (DGI/DIF)
3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
? medlemsindbetalinger - status?
4. Punkter til drøftelse
? "Aflønningssystemet" - trænere, frivillige /Kewin
? Klubtøj - mulighed for samkøring af lager og salg via den nye hjemmeside?
? Dato for GF - hvem er på valg?
? Kontrakt mellem Bissen (Rico) og klubben - revideres
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde
_______________________________________________

Ad 1. Referatet godkendt

Ad. 2 Orientering
? Morten orienterede om den nuværende situation, hvor klubben lidt er sat på pause pga. Corona situationen
og det afledte forsamlingsloft. Umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at der bliver lukket op for
foreningslivet, før vi når hen i retning af forårssæsonen. Det giver os omvendt godt tid til at forberede
sæsonstart. Bissen er der heller ikke udsigt til at vi kan afvikle planmæssigt, hvilket skal drøftes i et mindre ad
hoc udvalg bestående af Rico, Kim, Angelica, Henrik og Morten.
Pt. er der 93 medlemmer, hvilket svarer nogenlunde til det antal vi havde på samme tidspunkt sidste år. Vedr.
mulighed for at søge Corona pakker, vil der igen blive åbnet for denne mulighed til marts.

Ad 3. Økonomi og budget
? Klubbens kassebeholdning følger i store træk budgettet for 2020. Det vil sige at vi komme nogenlunde
hæderligt igennem 2020, dog med et underskud. Vi forsøgte i 2020 at opretholde vores aktiviteter, herunder
træning og alle vores forskellige hold m.m..
Hvis vi kigger frem og antager at vi senest til sommer kan komme op i normal “drift”, vil vi have mulighed for at
starte forårssæsonen 2021 op uagtet et mindre medlemstal, begrænsninger ift. forsamlingsloft m.m. Fortsætter
de nuværende restriktioner ind i efterårssæsonen, vil vi være nødsaget skære kraftigt ned i vores tilbud, tilskud
m.m.
Bestyrelsen vil kigge nærmere på at nedsætte de tilskuds- og støtteordninger vi har på nuværende tidspunkt,
hvilket betyder større egenbetaling til licenser, Blåbjerg Tur m.m.

Ad 4. Punkter til drøftelse
? "Aflønningssystemet" - trænere, frivillige /Kewin:
Kewin er ved at sætte sit trænerhold til 2021 sæsonen og efterspurgte, om der var de økonomiske ressourcer til
at opretholde den samme hold struktur som i 2020. Om bestyrelsen kunne give en form for tilkendegivelse ift.
det. Bestyrelsen kunne godt give Kewin mandat til at fortsætte med den samme hold struktur frem til
sommeren 2021. Herefter måtte det vurderes på ny. Penge til et elitehold bestående af licensryttere, som
Kewin arbejder på at få skabt (eller genskabt), skulle delvist finansieres af midler fra sponsorer e.lig. var der
enighed om.
? Klubtøj - mulighed for samkøring af lager og salg via den nye hjemmeside:
Angelika fortalte at det hele var klar til at blive skudt i gang. Det eneste der manglede var fotos af vores tøj og
de forskellige modeller. Det vil sige at det fremover bliver muligt at se og købe tøjet på hjemmesiden og hente
det efterfølgende i OnBike i Vestergade.
? Dato for GF - hvem er på valg:
Vores generalforsamling bliver afviklet d. 28. april 2021 kl. 19:00. Vi har endnu ikke fundet et sted, men håber at
kunne afvikle det fysisk.
? Kontrakt mellem Bissen (Rico) og klubben - revideres:
Arbejdet med at revidere klubbens kontrakt med Bissen v/Rico Busk er stadig i gang og der er indkaldt til et
møde desangående.

Ad 5. Nyt fra udvalgene
? Løbs og eventudvalget v/Henrik Nørby:
Henrik kunne fortælle at der var afholdt møde i udvalget i december og januar. Der arbejdes på at afvikle et
børne- og et kvindeløb i september måned. Et klubmesterskab i oktober og hvis alt går planmæssigt et
Nytårsløb ved årsskiftet. Henrik fortalte at udvalget fungerede godt og det er var en god dialog og et godt
engagement i gruppen.
Sporudvalget:
Der er arbejde en del med klubbens hjælp til Hjertesti projektet. Der var arbejdet på det blå spor bl.a. ift. at få
lagt et nyt slidlag på. Der har været diverse justeringer på det røde spor.
Michael har arbejdet på, at få penge fra sponsorerne og det er forløbet tilfredsstillende. Der er lige nu et par
hængepartier.
Økonomien hænger lige sammen. Der kommer i dag et årligt bidrag fra kommunen og resten er
sponsorpenge.
Michael spørger til om Klubben igen i år vil bidrage med et beløb svarende til 2020. I 2020 gav klubben et
beløb svarende til cirka 10.000 kr., hvilket vi ikke kan afsætte i år. Men det bliver tilkendegivet at klubben vil
bidrage med et beløb, uden at det bliver mere specifikt til mødet.
Michael og Kewin udarbejder et budget for sporet frem til og med 2022.
Trænerudvalg:
Kewin informerede under økonomi punktet, at holdtræningen lige nu lå stille og at udsigten lige nu var, at der
tidligst bliver åbnet op i marts måned. Kewin har arbejdet med strukturen i udvalget og processen går ud på,
at få etableret nogle underudvalg - nogle teams - med egen tovholder. Kewin er i dialog med Cykling Odense
og Kewin arbejde på at få et samarbejde op at køre med dem. Et samarbejde der skal fokusere på
licensrytterne.

Ad 7. Næste møde: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19:00 på Teams. Morten sender en kalender invitation.

ref
/Morten Lauritzen
29. januar 2021.

Tags

Se alle