REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 57 af 27. november 2020

Udgivet 27-11-2020, tags:

Referat nr 57
Bestyrelsesmøde den 27.11. 2020
________________________________________________
Tilstede: Kim, Kewin, Rico, Henrik, John Thue, Morten, Angelika, Michael og Ib
_________________________________________________
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering/nyt v/formanden
3. Økonomi/regnskab - opdatering v/Rico
4. Punkter til drøftelse
• Reorganisering af bestyrelsen - evaluering
• Webmaster
• Trænere til vintertræning
• Nyt fra Sporudvalget - spec. Rødt spor
• Juleløb/nytårsløb?
• kontingentopkrævning 2021?
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde
_______________________________________________
Ad 1. Referatet godkendt
Ad. 2 Orientering
• Klubben indstillet til prisen for årets klub - Morten og Rico deltager i festligheden (begrænset adgang pga C19)
• Klubbens aktiviteter i efteråret stærkt præget af covid-19 foranstaltningerne
• Bissen 2012 - Afholdelsen er stadig temmelig uafklaret, idet covid-19 foranstaltningene får betydning for, om
det afholdes eller ej?
Ad 3. Økonomi og budget
• Ingen ændring i ft. tidligere udmeldinger - et mindre underskud forventet.
• Kontrakten mellem Rico (Bissen) og klubben tages op til eftersyn og evt. revidering på næste bestyrelsesmøde.
Et formøde afholdes med deltagelse af Morten, Kim, Henrik, kewin, Rico og Angelika.
Ad 4. Punkter til drøftelse
• Reorganisering af bestyrelsen - evaluering:
o Formanden: oplever sig aflastet i ft. bestyrelsesarbejdet - opgaverne er blevet delt ud - meget positivt.
o Henrik: Positivt med flere involveret i opgavernes løsning. På sigt arbejdes hen i mod en selvstændigt
arbejdende gruppe.
o Kewin: har oplevet, at arbejdet med at tiltrettelægge træningen har været besværliggjort af covid-19
foranstaltningerne. Ønsket er at arbejde hen i mod en mere stabil trænerstab. Udfordringen har været
at fastholde trænerne. Specielt lørdagstræningen har voldt store problemer. Han efterlyser flere til at
tage del i opgavernes løsning, men erkender at det har knebet med uddelegering af opgaverne!
o MIchael: Overordnet fungere Sporudvalget og sporarbejdet godt. Der arbejdes på at få øvrige MTB
aktører i området involveret i arbejdet. Der er etableret et samarbejde med Hjerteforeningen om
etablering af et vandre spor - kommunen positivt medvirkende og der satses på at knytte an til det
fremtidige Trailcenter. Et ønske er, at Sporudvalget har sin egen konto - vil lette og gøre økonomien mere
transparent. Der forsøges at finde en løsning, hvor Michaels adgang til øk. midler lettes.
Bestyrelsen bakker udviklingen omkring sporarbejdet/sporanlæg helhjertet op og finder det positivt, at få
andre brugere involveret - praktisk, planmæssigt og økonomisk.
o Rico: mangler at få kørt Zakobo ind, så der er klart til kommende medlemsindbetalinger. Rico (og
Angelika) udarbejder en mail til alle nuværende medlemmer omkring praksis ved indbetaling af
kontingent for 2021.
NB: Det aftales, at de enkelte udvalg afholder møder, hvor strukturen evalueres, og der meldes tilbage til
bestyrelsen - spec. fokus på udfordringerne, samt afgrænsninger de enkelte udvalg i mellem.
Det tilstræbes at, disse møder afholdes inden næste bestyrelsesmøder.
• Der mangler en webmaster - er blevet efterlyst blandt klubbens medlemmer uden resultat. Henrik melder sig
som webmaster og første skridr er at opdatere hjemmesiden.
• Trænere til vintertræningen afklares af Trænerudvalget - der afholdes møde med trænerne i løbet af
december.
• Nyt fra Sporudvalget: Der er lagt ganske meget om på Rødt spor - målet har været at få sporet væk fra
stierne, samt imødekomme ønsker fra kommunen og fra områdets beboere. Fremtidigt projekt er en
omlægning af Blåt spor.
• Løbsgruppen melder, at juleløb/nytårsløb aflyst pga af c19 - satser på en afvikling i 2021. Klubben er involveret i
"Kids Cup" - et børneløb arrangeret i samarbejde medOdense Cykelklub og Nr. Åby cykelklub. Endvidere satses
på at etablere et "Kvindeløb" i klubregi.
• Kontingentopkrævning 2021 - se tidligere pkt. - Rico udarbejder en tekst, Ib udsender mail til alle nuværende
medlemmer og Morten påminder på FaceBook.
Ad 5. Nyt fra udvalgene
Se tidligere pkt.
• Kewin oplyser, at der solgt omkring 50 "Sporbissetrøjer"
• Hele "aflønningssytemet" af trænere (og andre frivillige) tages op til revision - pkt på næste møde.
Ad 6. Eventuelt.
• Der ankes over klubtøjet, idet store størrelser ikke er store nok - evt. forsøges at bruge et andet mærke - Kim
undersøger muligheden hos Trimtex
• En MTB Festival er tidligere blevet afholdt Søhøjlandet - dvs. en tre-dages komsammen med fokus på sociale
aktiviteter fremfor konkurrence. Svendborg Mtb Klub er i dialog med kommunen, DGI, Skovhuggeren, mv om
en mulig placering af festivalen på Sydfyn - Bissen kunne evt. indgå i dette - dialogen handler om "model",
økonomi og rollefordeling? Forventes afholdt ultimo 2021/2022
Ad 7. Næste møde: 11. januar
ref
/Ib Hansen
30. november 2020

Tags

Se alle