Referat nr. 51. Bestyrelsesmøde den 4. september

Udgivet 07-02-2020, tags:

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 2. Orientering fra formanden 
 3. orientering fra kassereren 
 4. Pkt. til drøftelse 

– Trænerhonorering / trænerkontrakter 

– Skovhuggeren – hvad skal vi her fremadrettet?

– Blåbjergtur – dato/planlægning – ad hoc udvalg 

– Klubmesterskab – dato/planlægning – ad hoc udvalg 

– Kewin – honorering for brug af lade – Asger – cykeltøj 

– Trænerkursus 

– Første hjælp (Claus Eriksen) 

– Samarbejde med efterskole og MTB forløb (Martin T.) 

– Aktivitetsdag v/Michael Didriksen (forslag tidligere rundsendt)

– Opstart af Nyt “mandfolk på MTB” – hvem, hvad, hvornår? 

 1. Nyt fra udvalgene 
 2. Eventuelt 
 3. Næste møde 

 

Tilstede: Kim, Kewin, Rico, John, Morten og Ib (afbud fra Tue og Henrik) 

Ad 1. Intet at bemærke 

Ad 2. 

 • Torben Ravn har forespurgt om klubben var interesseret i at overtage en teknikbane? Det er klubben – og den får base hos Kewin. 
 • I forbindelse med arrangeret tur til Gendarmstien har Claus Eriksen forespurgt om muligheden for, at klubben sponsorerede en del af turens udgifter – Ok, klubben dækker 1/2 delen af transportudgifterne (ca 4500) 

Ad 3. Intet at bemærke udover, at samarbejdet med den nye “købte” bogholder har kørt lidt trægt i opstartsfasen. 

Ad 4. 

 • Inge-Lise har påtaget sig opgaven med at udforme de nye trænerkontrakter, som skal udformes så enkelt og præcist som muligt. Kewin udarbejder et samlet budget for træner indsatsen – lander omkring 80.000 – 90.000 for 2020. Dette drøftes og man enedes om, at afprøve indsatsen i første halvdel af 2020 for derefter at evaluere – både indsats, men også i relation til budgettet. Trænings muligheder og træner indsatsen meldes ud til medlemmerne primo 2020.  
 • Aftale med Skovhuggeren er opsagt med virkning fra 1. januar 2020. Det vedtages, at klubben fremover – i stedet – yder en rabat på Skovhugger-medlemskabet for klubbens medlemmer. Rabatten træder i kraft for nye medlemmer per 1. oktober 2019. Nuværende medlemmer af klubben er dækket frem til 1. januar 2020. Der vil blive udmeldt en rabatkode til brug, når medlemskabet af Skovhuggeren tegnes. Det vedtages endvidere, at nye medlemmer efter 1. oktober 2019 kan tegne medlemskab for resten af året til 400 kr. 
 • Blåbjergtur: Den årlige Blåbjerg tur finder sted den 18. – 20. oktober (sidste weekend i efterårsferien). De pt. tilmeldte fylder vandrehjemmet i Henne, men John, Morten og Ib arbejder videre med planer og muligheder for tilmeldte medlemmer udover ungdomsafdelingen. Der meldes snarest ud med link til tilmelding, samt overnatningsmuligheder. Kewin tager sig af det praktiske omkring ungdomsafdelingen – tilmelding, indkøb, planer, etc. – Ib opretter en begivenhed på FB 
 • Klubben bruger Kewins lade og vedtager, at honorere Kewin 2000 kr. årligt. 
 • Asger (Onbike) administerer fremover tøjsalget og honoreres herfor med 2000 kr. årligt 
 • Claus Eriksen har foreslået at der bliver afholdt et 1. hjælps kursus for trænere – kurset afholdes på sporet og maks antal deltagere er 20. – Morten aftaler videre med Claus. 
 • Martin Tørnquist har forespurgt om et evt. samarbejde mellem Efterskolen og klubben? Skolens interesserede elever tilbydes at træde ind på de relevante eksisterende hold og tilbydes et begrænset medlemskab (1/2 pris) – Morten tager kontakt til Martin, idet det ønskes, at Martin medvirker ved tildelingen af hold osv. 
 • Michael Didriksen har foreslået at afholde en “Aktivitetsdag” (en legedag) for klubbens medlemmer – forslaget er tidligere rundsendt til bestyrelsen. Ok fra bestyrelsen og det drøftes, om det kunne være i forbindelse med afholdelse af klubmesterskab. Morten tager kontakt til Michael. 
 • Primo oktober begynder et nyt 12 ugers forløb af “Mandfolk på MTB” under ledelse af Michael Toftelund. Der udarbejdes et fast 12 ugers program (12 søndage) og intro foregår i samarbejde med DGI. Som en del af forløbet skal deltagerne indmeldes i klubben hurtigst muligt efter opstart. 
 • Der afholdes klubmesterskab den 5. oktober med 1. start (børn/unge) kl. 10. Løbet køres på omlagt Blå Spor i hallindskoven. Ib opretter en begivenhed på FB og Rico opretter et link til tilmelding. Nærmere program følger senere. 

Ad 5. Nyt fra udvalgene 

Repræsentanter fra Sporudvalget mødte beboere fra Linkenkærsvej, kommunen og det resulterede i et tilbud fra styregruppen (Sporbyggerne) om at lukke en del af sort spor + en omlægning af det røde spor omkring gravhøjene. Kommunen yder et tilskud til omlægningen på kr. 15.000. 

Festudvalg: Festudvalget består af John, Jeanne, Morten og Ib og der skal arrangeres en medlemsfest den 11. januar 2020. Festen bliver med brugerbetaling, mad udefra, samt købt rengøring. 

Ad 6. Eventuelt 

Kewin oplyser, at flere klubmedlemmer har efterspurgt klubtøj med “mere spræl” – specielt efterspørges mere reflekser på tøjet af sikkerhedsmæssige grunde. Snak frem og tilbage uden konklusioner! 

Ad 7. Næste møde: 21. november kl 1930 (Økonomi på programmet!) 

/ref Ib Hansen 6. september 2019

Tags

Se alle