REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 56 af 3. september 2020

Udgivet 03-09-2020, tags: |

Referat
Bestyrelsesmøde nr. 56
torsdag den 3. september kl 19
Sted: Henriks lokaler, Havnegade 3, 2. sal
_______________________________________________________
Tilstede.: Henrik, Morten, Thue, Rico, John og Ib
Afbud: Kewin, Kim
Dagsorden
0. Konstituering af bestyrelsen!
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering - nyt!
- Update på klubmodulet (Zakobo)
- Blåbjergtur?
3. Økonomi
- budget 2021 - kassebeholdning?
4. Pkt til drøftelse:
- reorganisering af bestyrelsen? Hvor er vi?
- kommunikation - FaceBook, hjemmeside, etc, hvem gør hvad?
- Coronapulje på 43.000 kr - fordeling?
- Kasserer-tjansen?
- SG samarbejde omkring dirt jump bane
- Medlemsstatus resten af året? Fuld kontingent/nedsat?
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde
________________________________________________________
Ad 0: Formand: Morten
Næstformand: Rico
Medlemmer: Kewin, Kim, Henrik
Supll.: John, Thue
Bestyrelsen vedtager, at bestyrelsesmøder fremover tidsættes med et sluttidspunkt - fx 19-21
Ad 1.: Intet at bemærke
Ad 2.: Orientering/nyt
• Nye hjemmeside er i gang - i nærmeste fremtid opbygges de forskellige moduler
• Blåbjergtur - Invita Cup er aflyst Og klubturen aflyses ligeså. Det besluttes, at udbyde
muligheden for at bruge vandrehjemmet (som vi HAR booket) til klubbens medlemmer, som
egen arrangering! Hvis ingen klubmedlemmer ønsker at arrangere en tur/ophold forsøger vi, at
få overført bookningen til 2021. Aflysning koster klubben ca 4000 kr. - Rico melder ud på Fb
Ad 3.: Økonomi
• Rico orienterer vedr. budget 2020. Klubben (og Bissen) har modtaget 43.200 kr i coronastøtte.
Dette beløb udgør 32% af det søgte beløb og fordeles til klubben og Bissen efter samme
procentsats.
• Der forventes et underskud på årets regnskab på ca. 50.000 kr. - forventet likviditet ved årets
udgang ca. 75.000 kr
• I forhold til sporbyggerarbejdet skal det afklares i ft. regnskab, hvor indbetalte beløb går hen?
Rico, Kewin og Angelika afklarer dette.
Ad 4.: Pkt. til drøftelse
• Reorganisering af bestyrelsen - Hvor er vi?
o Løb og Event godt igang med forskellige initiativer - Juleløb, Bike'n Burger, mv - samspil
med Turudvalget skal afklares?
o Træningsudvalg også godt i gang med mange træningsaktiviteter og godt fremmøde.
o Sporudvalg godt igang
o Økonomiudvalg godt i gang
Processen omkring reorganiseringen er generelt godt igang. Det besluttes at holde et et
evalueringsmøde (med spisning) ultimo november med fokus på, hvor er vi nu, og hvad så
fremover?
Michael Didriksen og Angelika inviteres med. (Ib udsender invitation)
• Kewin har rejst spørgsmålet omkring kommunikation på diverse sociale medier, hjemmeside,
videoproduktion, etc. og har stillet forslag om at aflø'nne en person, der skulle stå for klubbens
samlede kommunikation.
Forslaget drøftes bredt og man enedes om:
- de enkelte udvalg sørger for kommunikation omkring udvalgets aktiviteter
- trænerne opfordres til at tage små videoer omkring træningen og lægge dem på Fb
- Rico laver et opslag til Fb, hvor klubben søger en webmaster blandt klubbens medlemmer.
- På sigt udforskes om vi eventuelt skal have lavet en "branding-video"
• Spørgsmålet vedr. en kasserer - Angelika dækker lige nu funktionen.
• Morten redegør for samarbejdet med SG og SFB omkring en dirt jump bane i området ved SGhallen.
Klubben har ansøgt om råderetten over det jordstykke, hvor banen skal placeres
(formalia). Banen drives i samarbejde med SG og SFB. Klubben indgår pt ikke i
vedligeholdelsen. På sigt mulighed for at udvide dirt jump banene med et 3-31/2 km langt
spor.
• Pt 156 medlemmer - det vedtages at nye medlemmer (per dd) betaler henholdvis 400 kr og
200 kr. for resten af året. Rico udfærdiger et opslag til Fb
Ad 5.: Se pkt 4
Ad 6.: Eventuelt
• Næste afdeling af Power Cup afholdes 19. september (Ibjerg)
Ad 7.: Næste møde
Næste møde afholdes med fokus på evaluering af reorganisering af bestyrelsen.
dato: 27.11.2020
Tidspunkt: 16-19 (Henriks kontor)
Spisning: 19 (Henrik afklarer mulighederne)
Ib udsender invitation
/Ib Hansen
4. september 2020

Tags

Se alle