REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 55. Torsdag den 14. maj.

Udgivet 20-05-2020, tags: |

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde & evt. tilføjelser til dagsordenen

2. Orientering fra formanden
• Bissen 2020 update?
• Corona update?

3. Regnskab og budget

4. Punkter til drøftelse

• Generalforsamling/anden form for møde, hvor bestyrelsesorganiseringen kan meldes ud?
• Træning/aktiviteter/løb, mv – hvordan ser det ud?
• medlemstal – status og klubbens situation?
• samarbejde med SG vedr. nyt anlæg ved idrætscenteretv- pumptrack, jumpbane, mv
• Evt. støtte til indkøb af en minitraktor i forb. med vedligeholdelse af spor

 5. Nyt fra udvalgene

6. Eventuelt

7. Nyt møde


Ad. 1. Intet/referatet ikke udsendt – udsendes sammen med næste referat

ad. 2. Orientering
• Bissen 2020 aflyst – en del har valgt at få penge retur, mange har valgt at få startgebyret overført til 2021
• Planer omkring afholdelsen af et “mini-Bissen”
• I forbindelse med aflysning af Bissen drøftes om ikke klubben skal søge en pulje omkring mistet arrangement indtægt? Af forskellige grunde vælges ikke at søge kompensation for Bissen fra denne pulje – det drøftes ligeledes at søge kompensation for manglende medlemstilgang (DIF), samt for mistede indtægter fra Bissen under corona-lukningen? Rico vil undersøge dette?
• I forbindelse med opstart af træning er der opstået en problematik vedrørende, at mange medlemmer møder op – svært at overholde kravene omkring afstand og gruppestørrelse. Trænerne skal indskærpes, at de skal medvirke til at overholde gældende retningslinier.

Ad. 3. Regnskab/økonom
• Regnskab 2019 (udarbejdet af Torben, SG) fremlægges. Resultatet er positivt og klubbens økonomi er god.
• Budget 2020 korrigeres for bl.a. medlemsnedgang og Bissenindtægter – resultat budgetteres til et minus på omkring 50.000 kr. under nuværende forudsætninger.
• Det besluttes, at fremlæggelse af budget er et fast punkt på dagsordenen fremover.

Ad. 4. Punkter til drøftelse
• GF afholdes den 18. juni kl. 1800 (bestyrelsen mødes kl. 1700), Kevin undersøger muligheden for at holde GF i “cykeltuttens” nye lokale på Frederiksøen – der vil i forbindelse med GF blive serveret en sandwich efterflg., samt være et kort oplæg fra “Cykeltutten”. Dagsorden udsendes senest den 26. maj.
• Træning og øvrige aktiviteter er kommet godt i gang efter pausen – dog mgl. Voksentrail en træner/tovholder – Mikkel Eriksen er kontaktet og vil gerne stå som tovholder.
• Det besluttees at udsende en fællesmail med oplysninger til medlemmerne omkring træningsgrupper og -muligheder.
• Øget fokus på, at personer der deltager i/arrangerer ture også er medlem afklubben, samt sætte fokus på markedsføring (se senere pkt.)
• Forespørgsel fra SG vedr. et samarbejde omkring et konkret projekt – et motionsanlæg? Klubben støtter initiativet og er positive, men kan ikke imidlertid ikke påtage sig at løfte opgaven, men interesseret i at høre nærmere.
• Der bevilges kr. 6500 til indkøb af en minitraktor+vogn til brug for sporarbejdet.

Ad. 5. Nyt fra udvalgene
• PowerCup start er udsat til september 2020 (19.09. – en oprindelig løbsdato) og strækker sig ind i foråret 2012 med 4 afd..
• Det foreslås at arrangere et DCU (elite) løb i klubbens regi – evt. på Skovhuggeren – Henrik arbejder videre på dette! • Der er planlagt afholdelse af flere Bike’n Burger arrangementer, når retningslinierne tillader dette.
• Det foreslås at afholde et medlemshvervnings-arrangement i form af et telt på p-pladsen ved Medieskolen – “Åbent hus/åbent spor” evt. slå dette sammen med: En cykeldag arrangeret af Destination Fyn: “Hele Fyn cykler” mandag den 1. juni – Henrik og Rico går videre med planlægningen.
• John er i gang med at indhente børneattester, men pga. af flytning bliver han nødt til at udsætte to-tre uger. Morten overtager.
• Kevin er i gang med at indhente trænerkontakter

Ad. 6. Ingen pkt.

Ad. 7. næste møde afholdes i forbindelse med GF (herunder også konstituering af bestyrelsen)

Ref. /Ib Hansen 17. maj 2020

Tags

Se alle