Referat bestyrelsesmøde nr. 54. Onsdag den 15. april.

Udgivet 19-05-2020, tags: |

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
& evt. tilføjelser til dagsordenen

2. Orientering fra formanden
+ orientering omkring Bissen 2020 – hvor langt er vi?

3. Orientering vedr. økonomi og budget v/Rico
• i ft. fremlæggelse på GF/orientering af medlemmer

4. Punkter til drøftelse
• Organisationsmodel for fremtidig bestyrelse v/KIm til
præsentation på GF
• Evt ændringer/udvidelser i bestyrelsesen
• Planlægning af Generalforsamling – dato, på valg, evt. –
stillingtagen til om GF overhovedet skal afholdes i indeværende
år?
• Staus på aflysninger, udsættelser, træning, etc i lyset af covid-19

5. Nyt fra udvalgene

6. Eventuelt

7. Nyt møde

 

Pkt.1.
– Godkendt og ingen tilføjelser

Pkt.2.
– Medlems status og sammenligning med sidste år. Vi har en tilbagegang i medlemmer sammenlignet med 2019. Det skyldes Corona Krisen og det forhold, at vi ikke inkluderer medlemskab af skovhuggeren i vores kontingent. – Vi drøftede kort forskellige scenarier for, hvordan vi mere offensivt kan rekruttere ny, såvel som gamle medlemmer på bagsiden af Corona krisen. – Vi drøftede kort, om vi kan gøre noget for at være 100% klar når Mette Frederiksen skyder det hele i gang igen. – En orientering om at Bissen i første omgang er udsat til 1. juni. Baggrund for valg af dato (butikker m.m. er lukket så det minder meget om Storebededag) – Drøftelse om mulige scenarier, hvis der ikke bliver lukket op for større forsamlinger inden d. 1. juni, hvilket bliver det mest sandsynlige lige nu. Hvad vil det få af konsekvenser for klubben, Bissen osv. Kan vi eventuelt rykke Bissen til efteråret? Kan det afvikles på andre, nye måder? Kan vi rekruttere frivillige til en ny dato? Bestyrelse når på baggrund af en længere drøftelse frem til at annullere Bissen 2020, for at vende stærkt tilbage i 2021.

 

Pkt.3.
– Vi har besluttet at tage regnskabsfunktionen hjem igen. Rico bliver hovedansvarlig og har allieret sig med Angelica Stavski Lynge Pedersen (medlem af klubben), som fremover får bogfører kasketten. – Rico præsenterede et budgetforslag til 2020. Tingene ser anderledes ud, i lyset af Corona krisen. Og aflysningen af Bissen. Bissen er klubbens hoved indtægt og står for 2/3 af klubben indtægter. Så set i det lys bliver 2020 et år, hvor klubben bliver presset økonomisk. Klubben har en god og sund kassebeholdning, så det bliver ikke kritisk. Vi vil undersøge mulighederne for at blive kompenseret for de tab vi har i forbindelse med aflysningen af Bissen. – Budgettet for 2020 bliver derfor lidt mere sparsommeligt. Alle poster er reduceret, så vidt det er muligt og forsvarligt.

Pkt. 4
– 1. Kim præsenterer den fremtidige model for bestyrelsen. Den nye model arbejder med at uddelegere ansvarsområder til flere nøglepersoner, først og fremmest medlemmer af bestyrelsen og suppleanter. Modellen og tankerne bag vil blive præsenteret på den kommende generalforsamling.
– 2. Der vil ikke ske egentlige ændringer ift. bestyrelsen i forlængelse af den nye struktur for bestyrelsen.
– 3. Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. Vi afventer den politiske udmelding.
– 4. Lige nu er al klub aktivitet lagt ned. Medlemmer kører måske i mindre grupper, dog ikke noget klub organiseret.

Pkt.5.
– Intet nyt.

Pkt.6.
– Der er ikke noget til eventuelt.

Pkt.7.
– Næste bestyrelsesmøde er den 14. maj kl. 18:30. Sted ikke aftalt

Ref. Morten Lauritzen

Tags

Se alle