Referat nr. 39

Udgivet 07-02-2020, tags:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 39 den 9. februar 2017

 

Dagsordenpunkter:

1.: Godkendelse af refrat fra sidste møde

2.: Orientering fra formanden

3.: Orientering fra kassereren

 • regnskab for 2016

4.: Punkter til drøftelse

 • Tilhørsforhold til private sponsorer – beslutte endelig formulering (bilag vedhæftet)
 • Hjemmeside – foreløbig evaluering
 • Plan for forårs sæsonen
 • klubaftener • Juleløb – tovholder
 • update på:
  1. sporarbejde
  2. Tøjbestilling
  3. BISSEN
  4. Medlemmer
 • Valg til GF 2017 (Rico, Kim og Simon) + dato for afholdelse af GF

5.: Nyt fra udvalgene

6.: Eventuelt

7.: dato for næste møde

——————————————————

Tilstede:         Asger, Simon, Kewin, Kim, Rico, Henrik, Vibeke (20:30), Ib og gæst Frederik

Lassen

 

Frederik Lassen orienterer om kommende triatlon arrangementer DM i 2017 og VM i 2018.

Én af de fire distancer lægges i Svendborg

DM 20. juli 2017

VM medio juli 2018

 

Klubbens rolle drøftes med udgangspunkt i en funktion/rolle, der rækker fra at bidrage med flagposter til at være en del af konceptet.

Spørgsmålet om hvor meget klubben kan indgå (realistisk) i projektet, samt klubbens gevinst(er) økonomisk såvel som kredit indgår i disse drøftelse og tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

Evt. samarbejde vil foregå mellem klubben og Claus Møller omkring MTB-delen.

 

Tilbagemelding til Frederik Lassen senest uge 9

 

__________________________________________________

 

Ad 1.: Intet at bemærke
Ad 2.:

 

Intet til dette punkt
Ad. 3: Klubbens aktuelle regnskab forelægges og drøftes bredt. Vibeke foreslår,
  at gammelt (ikke aktuelt) klubtøj nedskrives til 100 kr. per styk. => at
  underskud klubtøj andrager ca. 10.000 kr. , hvilket bevirker, at regnskab
  går i ca. 0

Rubrikken “reklame” på udgiftssiden foreslås omdøbt til det mere retvisende “tilskud til ungdomsafdelingen”.

Mobilepay – Morten er i færd med at få denne mulighed etableret

 

Der udarbejdes et budgetforslag for 2017/18, til orientering på GF

 

Ad.: Pkt. til drøftelse

•      Kims oplæg til hvorledes klubben håndterer tilhørsforhold til private sponsorer drøftes og vedtages. Lægges ud på hjemmesiden, som klubbens interne regler desangående.

•      Hjemmeside drøftes – ros hele vejen rundt. Enkelte smårettelser: “herrer” rettes til “herre” , sekretær staves korrekt, mv. – Morten retter op på disse små rettelsere.

 • Plan for forårssæsonen: klubaften (m/idrætspsykolog), Bike’n burger, BISSEN, sportsfestival 17. juni (Kewin tovholder), Påsketur til Slette Strand (mgl tilmeldinger!)
 • Morten taler med Morten fra Skovhuggeren klubbens betaling af gebyr (medlemsrabatmuligheder?), samt relationen mellem klubben og Skovhuggeren.
 • Juleløbet drøftes, idet der mangler en tovholder – Kim kontakter Rantzausminde efterskole omkring et muligt samarbejde omkring afholdelse af et juleløb.
 • Update på sporarbejde: Rødt spor færdig og godt i gang med blåt spor (mgl. 3 km), men der mangler midler til færdiggørelse (ca. 100.000 kr) – Kewin undersøger muligheder via Naturturisme.
 • Pga klager fra beboere omkring skovene har kommunen belsuttet, at kørsel med lygter på ikke er tilladt på sporene, samt at en del af sporet gøres sort for at begrænse kørsel på delen mod Stevneskovvej.
 • Der kommer nyt tøj hjem i uge 7
 • BISSEN: Tilmeldingerne godt i gang pt 20 % højere end samme tidspunkt sidste år. Der indkaldes til teamledermøde onsdag den 22.02. kl 19:00

(på Fremtidsfabrikken). Der skal udsendes en fællesmail til medlemmerne vedr. tilmelding til assistance.

 • GF – Simon ønsker ikke genvalg, Rico og Kim modtager genvalg. Bente Nørby og Ole Rasmussen skal forespørges om de ønsker at fortsætte som revisorer?
 • Generalforsamling afholdes mandag den 4. april kl. 19, Multihuset. Bestyrelsen mødes kl 18
   
Ad 5.: Intet at bemærke
Ad 6.:

 

Eventuelt

•      Kim lufter en idé inspireret af et tiltag i en norsk by omkring etableringen af “cykelposter” iomegnen af Svendborg for at skabe opmærksomhed på områdets seværdigheder/attraktioner

•      Kewin arbejder på at gøre “Stråhytten” attraktiv og brugbar for de klubber/organisationer, der bruger sporene i skovene. Idéen er at samle en gruppe interessenter omkring ombygning/istandsættelse.

Ad 7.: Næste møde i forbindelse med GF den 4. april kl 18

 

 

/Ib Hansen

 1. februar 2017

Tags

Se alle