Referat nr. 40

Udgivet 07-02-2020, tags:

Bestyrelsesmøde nr. 40 – 7. september 2017

 

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen

2. Godkendelse af referat fra sidste best. møde

3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra kassereren

5. Pkt til drøftelse:
– 1. Klubmesterskab+indvielse af Blå Spor
– 2. Dådyrsporet
– 3. “Flydende”medlemskab-dvs kontingent dækkeret år fra betalingsdato-for og i mod?
– 4. Mulighed for at sekretæren kan tjekke kontingent indbetalinger-“kiggeadgang” til konto
– 5. Drøftelse af udvalg-relevans, ansvarlige, opgaver, mv?
– 6. Pt 177 medlemmer – hvad skal vi bruge momentum til og hvordan fastholder vi medlemmerne?
– 7. 10 års jubilæum 0ktober 2018
– 8. Årshjul-I bedes gøre jer nogle overvejelser over årets tilbagevendende begivenheder mhp at få dem skrevet ind i en årshjul

6. Nyt fra udvalgene
– herunder specielt en del informationer fra Ungdomsafdelingen v/Kewin

7. Eventuelt
8. Næste møde


Tilstede: Morten, Asger, Kewin, Nikolaj, Kim, Vibeke, Ib og (Rico til en begyndelse)

 

Ad 1.

Formand: Morten Lauritzen

Næstformand: Rico Busk

Medlemmer: Kewin Kamelarczyk, Kim Folmann, og Asger Navne Sørensen

Suppleantere: Nikolaj Tuemand, Henrik Nørby

Kasserer: Vibeke Lambertsen

Sekretær: Ib Hansen

 

Ad 2.
Referat godkendt

 

Ad 3.

 • Ingelise har været i gang med forhandlinger omkring Rådyrsporet – der søges at opnå en aftale lig aftalen medSkovhuggeren. Maksimal beløbsgrænse kr. 15.000
 • I forbindelse med indgåede aftaler (Dådyrsporet & Skovhuggeren) aftales, at Rico foranstalter en undersøgelse af,hvormange af klubbens medlemmer, der egentlig benytter sporene.
 • Årets BISSEN har givet et overskud til klubben på kr. 73.000 – applaus til alle medvirkendende!
 • Morten & Kewin har besigtiget sporene sammen med Helle Møllegaard (Svendborg kommune) i forbindelse medproblematikken omkring den fortsatte vedligeholdelse af sporene. Svendborg kommune er tilsyneladende ikke til sinds at støtte i ft. vedligeholdelse. Det drøftes hvorledes klubben skal forholde sig til denne problematik – og specielt i sammenhæng med, at klubben øjensynligt er et “stedbarn” i ft. at være accepteret, som en faktor på idrætsområdet og dermed opnå støtte fra kommunen på samme vis som øvrige (accepterede) idrætsklubber og -foreninger.
 • Enighed i bestyrelsen om, at klubben ikke påtager sig ansvaret for fremtidig drift og vedligeholdelse førend kontext for dette er afklaret – herunder specielt Svendborg kommunes rolle, men også øvrige interessenters.

Ad 4.

Regnskabet ser positivt ud – pt et overskud på omkring 50.000 kr. (dog minus tøjregnskabet). Det vedtages at indføre muligheden for brug af Mobilepay.

 
Ad 5.

 1. Klubmesterskab og indvielse af Blå Spor afholdes i samarbejde med Naturturisme. Pt foregår der drøftelser i Naturturismes regi omkring enkeltheder i arrangementet. Der stiles mod et arrangement som i 2016. En idé kunne være at tilbyde en rundtur på sporet til alle interesserede.Morten og Kewin mødes og planlægger arrangementet. Kewin sætter gang i fremstillingen af bannere med klublogo.
 2. Seformandensorientering
 3. “Flydende”medlemskab drøftes – det besluttes at fastholde nuværende ordning, bl.a.på grund af administrative/tekniske besværligheder.
 4. “Kigge-adgang” til bankkonto afventer om ikke indførelse af Mobilepay vil lette kontrolmulighederne (forbetalt kontingent)
 5. Udvalg, udvalgsarbejdet og – indholdet drøftes bredt/ generelt, men også specifikt.

 

Udvalg:
Kvindeudvalg: Ingelise

Ungdomsudvalg: Kewin, Christian Steffensen & Jeanne Jepsen
Tur- og arrangementsudvalg: Morten, Nikolaj, Ib & Kim

Voksenudvalg: Rico

Det besluttes, at der fremover udmeldes et budget for de enkelte udvalg – tilpasset aktiviteter og ønsker/behov, samt at de enkelte udvalg appellerer til klubbens medlemmer om at være aktive i og omkring udvalgsarbejdet.
(Morten skriver vedr. tur- og arrangementsudvalget og Rico vedr. Voksenudvalget).
Overordnet er dette et forsøg på at styrke udvalgenes arbejde mhp at øge klubaktiviteterne på alle områder – sportsligt såvel som socialt.

På næste møde drøftes status på udvalgsarbejdet, samt budget for de enkelte udvalg.

 1. Til dette punkt, som del viser sammenfaldende med drøftelse under punkt 5 ønsker bestyrelsen at skabe større synlighed for medlemmerne omkring klubbens aktiviteter og specielt at udvide disse med sociale aktiviteter – skabe sammenhold og sammenhæng, og derved medvirke til at gøre det attraktivt at forblive medlem – også fremover. Morten vil i denne forbindelse undersøge et tilbud fra DGI vedrørende etablering af et strategi- og udviklingsforløb, hvor DGI stiller en ekstern konsulent til rådighed i et antal timer – tilbuddet skal omfatte bestyrelsesmedlemmer og udvalgsaktive medlemmer. Se link herunder: refenr40http://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/laes-om-forloebet-og-find-priser
 2. Tur- og arrangements udvalget tager fat på at arrangere festlighederne desangående.
 3. Enighed om, at etablering af et årshjul (publiceret på hjemmesiden) er god idé- de enkelte udvalg fremkommerme udvalgsrelevante arrangementer til “hjulet”

 

Ad 6.
• Kewin orienterer fra Ungdomsudvalget, at man påtænker fra næste sæson, at ændre træningstider for Raceholdet, således at de træner mandag og torsdag, og assisterer som trænere ved onsdagens ungdoms- og herretræning. • Det påtænkes at købe et kursus hos DGI mhp at klæde raceholdets kørere på til træningsopgaven.

 

Ad 7.
Ingen punkter

 

Ad 8
Næste møde 26.10.2017 – Samme tid og sted – sekretæren vil i god tid forinden minde bestyrelsesmedlemmerne om mulighedn for at indgive ønskede punkter til drøftelse.

8. september 2017 /Ib Hansen Sekretær

Tags

Se alle