Referat nr. 41

Udgivet 07-02-2020, tags:

Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde

 

 1. Orientering fra formanden

 

 1. Orientering fra kassereren

 

 1. Pkt til drøftelse:
 2. Klubmesterskab
 3. Henvendelse fra RM (Martin Tørnquist) vedr. assistance de afholdelse af VM i Cross 2018
 4. Økonomi- og strategiplan for de enkelte udvalg (senior-, kvinde-, tur-og arrangement,                      ungdomsudvalg)
 5. Henvendelse fra Claus Eriksen – klubtøjsdesign, juleafslutning voksne, arrangementer 2018
 6. Samarbejde med Magic Sport (Ringe) – sponsor/racehold

 

 1. Nyt fra udvalgene

 

 1. Eventuelt

 

 1. Næste møde

 

_______________________________________________________

 

Ad 1.        I ft. en brugerundersøgelse af eksisterende spor oplyser Rico, at han forventer at afvikle denne i    kommende måned.

Ellers intet at bemærke

 

Ad 2.        Et berammet møde med repr. fra Svendborg kommune omhandlende driftspørgsmålet at Blå og              Rødt spor er blevet udsat, idet grundlaget for videre drøftelser (måske) er ændret – i positiv retning.

 

Ad 3.        Vibeke meldt afbud – ingen bemærkninger udover, at klubben nu har fået MobilePay (nr.: 57078)

 

Ad 4.

a:

Klubmesterskab den 28. oktober er planlagt og i faste rammer.

 

b:

Henvendelse fra Martin Tørnquist (RaceMakers) vedr. klubbens evt. assistance i afviklingen af VM i               Cross/Tri juli 2018. Bestyrelsen drøfter henvendelsen og det besluttes at bede Martin Tørnquist om en             uddybning af forventninger til klubbens evt. rolle – Sekretæren skriver til Martin og Rico bliver            klubbens fremtidige kontaktperson.

 

c:

Henvendelse fra Claus Eriksen vedr. design af klubtøj, juleafslutning, samt liste over årets fast aktiviteter. Claus’ forslag om nyt design på klubtøj blev positivt modtaget og med bred enighed omkring idéen om at “pifte” vort klubtøj lidt op.

Ingen ønsker dog, at det skal udvikles til en “reklamesøjle”, men gerne brug af lidt kontrastfarve             etc.          – dog også enighed om, at det er ønskeligt at bevare en vis kontinuitet omkring designet lige nu,                  idet vi har et rimeligt stort lager af klubtøj, som vi ikke ønsker at “brænde” inde med.

Det drøftes også, om vi i første omgang kunne skabe et lidt mere sprudlende design i form af en vest for eksempel – men igen med obs på ikke at komme til at ligge inde med et større lager af veste, som ingen herefter er interesseret i.

Vedrørende en juleafslutning:

Morten og Nikolaj Tuemand melder sig som assistenter og det foreslåes at afholde det søndag den 3. december i forbindelse med Bike&Burger arrangementet

Planlægning.

Vedrørende Claus’ tanker omkring en oplistning af årets begivenheder er der netop udarbejdet et “årshjul” i Tur- og arrangementsudvalget med en beskrivelse af årets faste aktiviteter og løb.

Dette bliver snarest lagt ud på klubbens hjemmeside, samt offentliggjort per mail til medlemmerne.

Claus orienteres per mail (af sekretæren) vedr. ovennævnte.

 

d:

Vedr. økonomi- og strategiplan for udvalgene orientere Morten om udarbejdelsen af et Årshjul i Tur- og arrangementsudvalget. Dette offentliggøres på hjemmesiden og sendes ud til medlemmerne pr mail.

Udvalget har et ønske om at kunne råde over 15.000 kr. til finansiering af aktiviteterne – beslutning herom afventer tilbagemelding fra øvrige udvalgs behov for ok. støtte.

 

e:

Voksenudvalget arbejder med planer om at strukturere voksentræningen, men savner flere medlemmer til udvalget – vil efterlyse dette ved klubmesterskabet.

 

f:

I forhold til et strategiudviklingsforløb for klubbens bestyrelse og udvalg mm er ansøgning herom (se referat fra forrige møde) blevet bevilliget – Morten tovholder i videre planlægning heraf.

 

 

g:

Kewin orienterer om et muligt og fremtidigt samarbejde med Magic Sport (Ringe) – i første omgang omkring etablering af et talentudviklingshold i Ungdomsafdelingen regi. Samarbejdet omfatter samarbejde omkring træning/arrangementer, som sponsorering af udstyr, etc. – Der afventes et udspil fra Magic Sport omkring form og indhold.

I denne forbindelse orienteres om tanker/idéer vedr. muligheden af, at deltagerne på et sådant talentudviklingshold også kunne indgå i træning af øvrige unge, samt assistere ved voksentræningen.

Samtidig kan det bidrage til at fastholde ældste gruppe i klubbens regi.

Der er obs på, at dette ikke medfører skabelsen af en “subafdeling” i ungdomsafdelingen, samt på hvorledes etableringen af en talentudviklingsafdeling i samarbejde med Magic Sport vil påvirke Ungdomsafdelingen som helhed med hensyn til problematikken bredde kontra elite.

 

Ad 5:        Intet at orientere om (se ovenstående)

 

Ad 6.        Rico orienterer om Stråhytten og projekt “TRAILCENTER”, som handler om at få skabt en ramme for                  det videre arbejde med at etablere stråhytten centralt i forbindelse med udendørsaktiviteter bredt i                  kommunen. Der er nedsat en styregruppe, som arbejder på skaffe fornødne midler til at sætte gang         i en forhåndsundersøgelse af omfanget af renoveringen.

 

Ad 7.        Næste møde 16. januar kl 19.

 

 

/Ib Hansen

 1. oktober 2017

Tags

Se alle