Referat nr. 42

Udgivet 07-02-2020, tags:

Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018
Referat nr. 42


_____________________________________________________________________
Tilstede: Asger, Kewin, Kim, Morten, Rico, Vibeke og Ib
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
4. Pkt til drøftelse:
1. Kontingentopkrævning for 2018 & Digital medlemsregistrering?
2. Budget for udvalgene – hvor meget skal vi budgettere med i 2018?
3. Tidstagning til klubmesterskab (Rico) – hvad skal det koste?
4. Dato for generalforsamlingen?
5. 10 års jubilæum og?????
6. Klubtur Harzen?
7. Brugerundersøgelse vedr. medlemmernes brug af sporene – Rico har påtaget sig
opgaven, hvor langt er den?
8. Skal klubben fortsat dække licens for brug af sporene?
9. Talentudvikling – oplæg v/Kewin*)
10. Status på strategiarbejdet?
11. Træning 2018? Hvem, hvad og hvordan?
12. Status på spor og drift af spor!
5. Nyt fra udvalgene
8. Eventuelt
9. Næste møde
_____________________________________________________________________
Ad 1.: Referat godkendt
Ad 2.: Intet specielt – se under pkt. 4
Ad 3.: Orientering fra kasseren
• Vibeke gennemgår og redegør for posteringerne i regnskab 2017
• Det besluttes, at “det gamle tøj” (AGU) nedskrives til 0
• Det pointeres, at medlemmerne skal orienteres om, at det er vigtigt, at de noterer hvad de
betaler for, når de anvender MobilePay – spec. ved køb af tøj – derudover er det vigtigt ved
betaling af kontingent, at det fremgår hvem der betales for – herunder om det er et barn eller en
voksen.
• Der resterer indbetaling til Skovhuggeren for omkring 20 voksne og 9 unge – Ib tjekker dette!
• Budgetposter 2018 drøftes og der er enighed om en mindre nedjustering i ft 2017
Ad 4.: Pkt. til drøftelse
1. Det besluttes, at der fremover skal anvendes et digitalt indberetningssystem (RaceResult). Rico
sætter dette op. Skal fremover fungere som medlemsregistrering og vil blive lagt som et link på
hjemmesiden. Nuværende medlemmer skal orienteres om, at de ved betaling for 2018 også skal
registrere sig via hjemmesiden. Rico sørger for link til hjemmesiden, samt velkomstmail m/koder til
sporene.
2. Budget for udvalgene – det besluttes, at overskuddet fra BISSEN anvendes til støtte for
medlemsaktiviteter efter en model, hvor de enkelte udvalg tildeles en sum til egen disposition.
Fordeles som følg.:
Seniorudvalg 10.000 kr
Kvindeudvalg 10.000
Tur/arrangementudvalg 10.000
Ungdomsudvalg 20.000
Sporudvalg 20.000
Og lægges fremover ind i bugettet. Udgifter hørende til de enkelte udvalg, og som hidtil har
været spredt ud i regnskab/budget hører fremover til under udvalgene.
3. Tidstagning ved klubmesterskab (Rico) afregnes med 1300 kr og Rico sender faktura til Vibeke
4. Der afholdes Generalforsamling den 4. april kl 1900 i Multihuset – bestyrelsen mødes kl 1800 –
Indkaldelse senest 13. marts.
5. Idéen er at koble 10 års jubilæet sammen med klubmesterskabet – dato den 6. oktober.
Derudover skal jubilæet tænkes ind i årets øvrige arrangementer, samt lægges ind i Årshjulet.
6. Der planlægges en tur til Harzen i Pinsen (18. – 21. maj) – Kim udarbejder turplan snarest.
Ungdomsryttere deltager sammen med en voksen.
7. Spørgeskema sendt til Morten til gennemlæsning og vil blive udsendt snarest.
8. Morten kontakter Skovhuggeren (Morten) omkring, hvorvidt vi har en forhåndsaftale for 2018
9. Se Kewins oplæg i udsendte dagsorden. I den forbindelse drøftes bredt hovedspørgsmålet: I
hvilket omfang vil og kan klubben støtte unge “elitekørere?” herunder spørgsmålet bredde kontra
elite. Enighed om, at udvalgsøkonomien giver mulighed for at støtte individuelt.
10. “Morten hænger i stropperne!”
11. Hvem, hvad og hvordan? udfordring: at finde en tovholder til planlægning af
onsdagstræningen (mænd) – Sættes på som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
12. netop afholdt en rigtig god og effektiv sporweekend med godt fremmøde. Resterer 2
weekender – februar og marts. Derefter overgår sporene til almindelig drift og vedligehold. Der
skal ske en overdragelse til kommunen, samt laves aftaler omkring bl.a. tilsyn.
5. Intet at bemærke
6. Evt.
• Indberetning til Morten (Skovhuggeren) vedr. antallet af medlemmer tilsyneladende i manko? (se
orientering fra kassereren)
• Forespørgsel fra et kvindeligt medlem om muligheden for at differentiere (nedsætte)
medlemskontingentet, når medlemmet kke bruger (betalings)sporene? – enighed om at det ikke
vil være optimalt eller hensigtsmæssigt at differentiere kontingentet – man betaler for at være
medlem af klubben og får så bl.a. den gevinst, at man kan køre på Skovhuggeren gratis, samt
indløse licens til Dådyrsporet til en favorabel pris.
7. Næste møde: 5. marts kl 1930
ref.:
/Ib Hansen
17. januar 2018

Tags

Se alle