Referat generalforsamling, 3. april 2019

Udgivet 07-02-2020, tags:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 • BISSEN 2019

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (i lige år)

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år)

 • På valg er: Rico Busk, Kewin Kamelarczyk, Kim Folmann Jørgensen – alle modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 • John Åbo Jeppesen (modtager genvalg)
 • Thue Christensen (modtager genvalg)

9. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant

 • Bente Nørby (modtager genvalg)
 • Ole Rasmussen (modtager genvalg)

10. Eventuelt.

 

Ad 1.:

Formanden byder velkommen og Claus Eriksen vælges som dirigent og Ib Hansen som referent. Dirigenten konstaterer, at GF er lovlig varslet og indkaldt.

Ad 2:

Bestyrelsens beretning v/formanden.

 • Klubben har i det forgangne år været præget af et generelt stort aktivitetsniveau og er præget af fremgang i medlemstallet og af nye initiativer – et godt år for klubben.
 • Klubben havde 10 års jubilæum i 2018 og fejrede dette med en fest for medlemmerne primo november – meget vellykket og med stor tilslutning.
 • Sidste nye initiativ i klubben er “Mandfolk på MTB” – som har vist sig at ramme et hidtil udækket behov for MTB kørsel, idet mellem 25-45 ryttere møder op hver søndag og kører et par timer. Fokus på motion og fællesskab og målgruppen er mænd, som gerne vil motionere uden at køre race!
 • Omkring MTB sporet i Stevne- og Hallindskovene er der indgået en aftale med Svendborg kommune om fremtidige drift. Klubben har ansvaret for drift og vedligehold og kommunen det forsikringsmæssige ansvar. Kommunen støtter driften med kr. 15.000 årligt. Det regnskabsmæssige ansvar ligger hos Naturturisme. Der er aftalt et årligt syn af sporet. Formanden takker “sporbisserne” og specielt Kewin for indsatsen.
 • Det må også konstateres, at klubben har haft overordentlig god mediedækning i det forgangne år – ikke kun omkring BISSEN, men generelt og senest omkring “Mandfolk på MTB”.
 • Der arbejdes pt på at etablere såkaldte “trailcenter” rundt omkring i Danmark til brug for udøvere af udendørs sportsaktiviteter. Svendborg er udpeget, som et af de lokaliteter, hvor et trailcenter kan/skal etableres. Der arbejdes pt at etablere “Trailcenter Svendborg” ved og i den gamle stråhytte ved Efterskolen. Satser på at Trailcenteret står klart til brug 2020. Det vil naturligvis også blive et stort plus for klubben med en beliggenhed, hvor megen MTB kørsel og træning har sit udspring.
 • Træningssituationen: Historisk set har træningen i ungdomsafdelingen fungeret rigtig godt i mange år. I 2018 har bestyrelsen forsøgt at sætte fokus på voksen trænings området med større eller mindre succés. Erfaringer fra 2018 lægges nu til grund for indsatsen i 2019, som vil være præget af faste og aflønnede trænere, frivillige trænere, opdeling af hold/grupper i ft. niveau og kørselsbehov, udbud af teknikkurser for medlemmerne generelt og specifikke kurser for trænerne. Der således indgået en aftale med Jes Dabelsten om afholdelse af dels trænerkurser og dels åbne teknikkurser for medlemmer i løbet af 2019. Successen fra “Mandfolk på MTB” har også inspireret til træningspas, hvor der ikke kun er fokus på sporkørsel.
 • Klubben har pt. 182 medlemmer – heraf er der omkring 30 ungdomsmedlemmer, hvorfor bestyrelsen vil forsøge med en pr-kampagne for børn/unge på skoler, opvisning på torvedage, etc.
 • Salg af klubtøj vil fremover foregå via cykelforretningen Onbike (V/Asger Navne Sørensen), Vestergade. En del medlemmer har efterspurgt mere “baggy” klubtøj og der er bestilt baggy shorts og t-shirts, som kommer til salg ultimo april.
 • Den årlige tradition med en tur til Blåbjerg i oktober måned blev aflyst i 2018, da vandrerhjemmet var optaget. Vandrehjemmet er bestilt og turen afholdes i oktober måned.
 • Nuværende aftale med Skovhuggeren skal genforhandles medio 2019. Aftalen har hidtil været et positiv tiltag for klubben, samt medvirket til et generelt løft af MTB sporten i det sydfynske.
 • Klubben sagde i 2018 ja til at ville afvikle en afdeling af Power-cuppen (blev afviklet i februar ’19) og klubben fik megen ros for afviklingen og for ruten. Der er sagt ja til at afholde et nyt løb i 2019.
 • BISSEN (V/Rico Busk): BISSEN som løb og MTB begivenhed er for alvor slået igennem på landsplan og er kendt for at være et både spændende, utraditionelt, velplanlagt og godt afviklet mtb-løb. Samtidig nyder arrangementet stor anerkendelse hos lokale aktører – herunder Svendborg kommune – og møder stor velvillighed. Sidste år var deltagerantallet omkring 800
 • Det årlige klubmesterskab fandt sted i september måned med 50-60 deltagere på en rute lagt på Blå Spor.
 • Klubbens kasserer gennem 6 år har ønsket at stoppe. Der er derfor indgået en honoreret aftale med SG’s kasserer omkring bogføring mv. Formanden takker varmt Vibeke for hendes indsats gennem årene og ikke mindst for et godt og gedigent arbejde (- også med at holde formanden og bestyrelsen i ørene).
 • Svendborg MTB Klub modtog i 2018 “Danish Bike Award” for klubbens løb BISSEN. En dejlig påskønnelse af det store arbejder klubbens bestyrelse og frivillige medlemmer lægger i arbejdet med at få løbet til at blive den store succés det er.
 • Formanden takker bestyrelsen, trænere og andre frivillige for indsatsen i det forløbne år.

Ad 3.:

Fremlæggelse af regnskab Vibeke fremlægger klubbens regnskab, som godkendes af generalforsamlingen.

Vibeke orienterer om budget 2019, hvor der kalkuleres med et mindre underskud, idet bestyrelsen gerne vil bruge klubbens gode økonomi til f.eks. at styrke træningsindsatsen.

Ad 4.:

Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen peger på at kontingentet forbliver uændret – 600 kr for voksne og 400 kr. for børn. Vedtages af forsamlingen.

Ad 5.: Der er ikke indkommet nogle forslag til drøftelse

Ad 6.: Valg af formand – lige år

Ad 7.: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år: Kewin, Rico og Kim på valg – genvælges

Ad 8.: valg af to suppleanter – John og Thue genvælges

Ad 9.: Valg af revisor og revisorsuppleant – Bente Nørby og Ole Rasmussen genvælges

Ad 10.: Eventuelt

 • Der efterspørges status på Dådyrsporet, Valdemar Slot har sagt stop – ønsker ikke længere at administrere sporet. På facebook oplyses, at sporet er lukket, og at der ikke må køres på det.
 • Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at byde ind med arrangementer for klubbens medlemmer – foredrag, klubaftner, ture, etc. og det foreslås at nedsætte et festudvalg med henblik på afholdelse af en årlig klubfest.
 • Første hjælps kursus efterlyses til trænere og til øvrige medlemmer
 • Et medlem peger på det ønskelige i, at der fandtes fotos af vort klubtøj på hjemmesiden, samt priser.
 • Der udspandt sig en generel debat angående kommunikation, specielt med fokus på udmeldinger omkring aktiviteter – dels reklame for, men også fotos og lignende efter afholdelse af et arrangement.
 • Der blev peget på vigtigheden af, at gruppen omkring “Mandfolk på MTB” fastholdes og efterhånden integreres i klubben – også som medlemmer.

Referent lb Hansen 3. april 2019

Dirigent Claus Eriksen Formand Morten Lauritzen

Tags

Se alle