Referat nr. 50. Bestyrelsesmøde den 4. juni

Udgivet 07-02-2020, tags:

Tilstede: Kim, Rico, Kewin, Henrik, Morten og Ib (afbud fra Thue og John)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orientering fra formanden

3. orientering fra kassereren

4. Pkt. til drøftelse
– Trænerhonorering / trænerkontrakter
– evaluering af forårets aktiviteter
– efterårets aktiviteter

5. Nyt fra udvalgene

6. Eventuelt

7. Næste møde


Ad 1.
Godkendt
Ad 2. Intet at bemærke udover, at Bissen 2019 blev super godt afviklet og med positive tilbagemeldinger –
Rico gennemgik evalueringen, som overalt var superflot

Ad 3. De nye forhold omkring kassererfunktionen er ved at falde på plads, afventer sidste bemyndigelser fra banken.

Ad 4.
1. Evaluering af forårets aktiviteter
• Mandfolk på MTB – er blevet en stor succés, som har tiltrukket en ny gruppe af MTB kørerer – klubbens profil er med dette initiativ blevet bredere og med øget fokus på sundhedsfremme. Fremadrettet er opgaven er få denne gruppe knyttet stærkere til klubben og med henblik på dette inviteres Claus Eriksen, Michael Toftlund og John Jepsen til et møde, hvor Kim, Morten og Ib også deltager – emne: Udfasning af gruppen fra DGI-regi til klubregi – hvordan, hvem og hvad?

• Træningsforløb med Jes – positivt forløb godt modtaget af både deltagende medlemmer og deltagere på trænerkurset. Har generelt haft en positiv effekt og i god sammenhæng med de igangsatte træningsaktiviteter. Tilbydes igen næste år, måske med et mindre deltagergebyr på medlemsdelen.

• Afholdt en afdeling af Powercup – med stor succés.

• Holdindelingen (til træning) fungerer godt og har medvirket til at skabe en synlig struktur, som opleves positivt af deltagerne.

2. Efterårets aktiviteter
• Klubfest
• Klubmesterskab
• Blåbjerg tur – gøres til en åben tur (der udsendes invitation senere)
• Bike’n burger arrangement?
• Medlemsinitiativer omkring ture – Silkeborg og Bornholm
• MTB-O /MTB orienteringsløb. Henrik laver en info-aften med oplæg fra en etableret klub (Kæden, Nr. Lyndelse)
• Outdoor Sydfyn, Fåborg i august med mange deltagere fra klubben.
• “Bissen Light Ride” – afvikles i forbindelse med Svendborg by Light

3. I forbindelse med ovennævnte pkt, specielt Mandfolk på MTB drøftedes nogle principper for klubtøj, da det har været et stort ønske fra denne gruppe med en en anden type cykeltøj og klubbens officielle tøj ikke har kunnet tilfredsstille behovet. Bestyrelsen er enig om, at evt. anden form for klubtøj skal være tro mod logoer (klubbens og Bissen), dvs klublogo skal være synligt, samt at anskaffelse aftales med bestyrelsen.

4. Trænerkontakter
• På baggrund af et oplæg fra Morten og Kewin drøftedes bredt, hvordan kommende træneraftaler skal udformes mht honorering, omfang, betingelser, kontrakter, etc, etc. – nuværende aftaler gælder for resten af 2019 og på et bestyrelsesmøde i aug. besluttes betingelserne omhandlende i 2020.

Ad 5. Intet at bemærke

Ad 6. Intet at bemærke

Ad 7. Næste møde 22. august – sted Kewins kontor (Frederiksgade 12)

Ref
/Ib Hansen
5. juni 2019

Tags

Se alle