Bestyrelsesmøde nr. 52 Torsdag den 19. december 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra kassereren

4. Punkter til drøftelse • Trænerhonorering/trænerkontrakter (vedhæftet bilag) • Honorering af bestyrelsesmedlemmer på samme måde som honorering af trænere, kasserer, tøjadministrator, etc (Henrik) • Opfølgningsmøde den 4. december med Anders DGI (vedhæftet bilag) • Økonomi/budget 2020 • Festudvalg/fest januar 2020 • Samarbejde med efterskolen

5. Nyt fra udvalgene

6. Eventuelt

7. Nyt møde

Læs mere

Referat nr. 51. Bestyrelsesmøde den 4. september

Dagsorden: 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 2. Orientering fra formanden 
 3. orientering fra kassereren 
 4. Pkt. til drøftelse 

– Trænerhonorering / trænerkontrakter 

– Skovhuggeren – hvad skal vi her fremadrettet?

– Blåbjergtur – dato/planlægning – ad hoc udvalg 

– Klubmesterskab – dato/planlægning – ad hoc udvalg 

– Kewin – honorering for brug af lade – Asger – cykeltøj 

– Trænerkursus 

– Første hjælp (Claus Eriksen) 

– Samarbejde med efterskole og MTB forløb (Martin T.) 

– Aktivitetsdag v/Michael Didriksen (forslag tidligere rundsendt)

– Opstart af Nyt “mandfolk på MTB” – hvem, hvad, hvornår? 

 1. Nyt fra udvalgene 
 2. Eventuelt 
 3. Næste møde 

Læs mere

Referat nr. 50. Bestyrelsesmøde den 4. juni

Tilstede: Kim, Rico, Kewin, Henrik, Morten og Ib (afbud fra Thue og John)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orientering fra formanden

3. orientering fra kassereren

4. Pkt. til drøftelse
– Trænerhonorering / trænerkontrakter
– evaluering af forårets aktiviteter
– efterårets aktiviteter

5. Nyt fra udvalgene

6. Eventuelt

7. Næste møde

Læs mere

Referat nr. 49. Bestyrelsesmøde den 7. maj

Tilstede: John, Henrik, Thue, Morten, Kewin og Ib

dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Drøftelse af trænerhonorering

3. Evt.

_____________________________________________________

Ad 1.
– Formand Morten
– Næstformand Rico
– Bestyrelsesmedlemmer Kim, Kewin, Henrik
– Suppleanter Thue, John

Ad 2.
trænerhonoreringen drøftes bredt med mange forslag i spil – løn, tøj, gratis medlemsskab, etc. Henrik vil indhente eks af trænerkontrakt fra SG til brug for udarbejdelse af en lignende i klubben.
Der indkaldes til et bestyrelsesmøde med fokus på dette område (juni)

ref
/Ib Hansen
13. maj 2019

Referat generalforsamling, 3. april 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 • BISSEN 2019

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand (i lige år)

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 3 i ulige år)

 • På valg er: Rico Busk, Kewin Kamelarczyk, Kim Folmann Jørgensen – alle modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 • John Åbo Jeppesen (modtager genvalg)
 • Thue Christensen (modtager genvalg)

9. Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant

 • Bente Nørby (modtager genvalg)
 • Ole Rasmussen (modtager genvalg)

10. Eventuelt.

Læs mere

Referat nr. 47 Bestyrelsesmøde den 15. januar 2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
4. Pkt til drøftelse:
– a. Datoer for videre arbejde med udvikling af strategier
– b. Endelige udgave af klubbens samarbejdsaftale med Svendborg kommune (bilagt)
– c. Forårets arrangementer – Harzen, Powercup, Bissen, mv
– d. BISSEN ’19 – update?
– e. Ny kasserer – Hvad gør vi?
– f. Kontingentopkrævning – udmelding til medlemmerne?
– g. Udløb af sponsorat med Sporten og CCJensen – ny aftale?
– h. Dato for generalforsamling
– i. Betalt træner/sommerhalvåret?
– j. Samarbejde med Jes Dabelsteen ift træneruddannelse (se bilag med økonomioversigt)
5. Nyt fra udvalgene
6. Eventuelt
7. Næste møde
Læs mere

Referat nr. 46. Bestyrelsesmøde den 20. november kl. 2018 kl. 19:00 – Multihuset

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
2. Orientering fra formanden
– Dådyrsporet – Info
3. Orientering fra kassereren
– Budgetopgørelse 2019
4. Pkt. til drøftelse:
– 1. Status på strategiarbejdet? (Kewin)
– 2. BISSEN ’19 – bemanding (Henrik)
– 3. Status vedr. Svendborg MTB Sporene (i ft. overdragelse fra “Naturturisme”)
– 4. refusion af løbspenge 2019
– 5. Ny kasserer januar 2019
– 6. Kontingent – opkrævning for 2019?
5. Nyt fra udvalgene
8. Eventuelt
9. Næste møde

Læs mere

Referat nr. 45. Bestyrelsesmøde d. 28. august

Tilstede: Kewin, Tue, Rico, Kim, John, Morten og Ib (afbud fra Vibeke og Henrik)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste best. møde
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kassereren
 4. Pkt til drøftelse:
 5. refusion af løbspenge (Outdoor)
 6. 10 års jubilæum – hvad, hvordan, hvornår?
 7. Ny kasserer
 8. personoplysningspolitik
 9. Nyt fra udvalgene
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Læs mere

Referat nr. 44 Bestyrelsesmøde 2. maj

 

Dagsorden:

1. Konstituering af den nye bestyrelse.

2. Bissen ’18

3. Nyt fra udvalgene

4. Eventuelt

5. Næste møde 

Læs mere